Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

Program „Bezpieczna+”

 „Bezpieczna+” to program rządowy, dzięki któremu m.in. Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie otrzymało dofinansowanie na działania wspierające je w procesie wychowawczo – dydaktycznym. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale także poza nią.

W ramach programu, który jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, podejmowane są  inicjatywy i działania ukierunkowane na  kształtowanie otwartości, tworzenie pozytywnego klimatu w szkole oraz poszerzenie jej możliwości edukacyjnych i wychowawczych.  Celem przedsięwzięcia są także: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, a także tworzenie nowych możliwości edukacji  młodzieży.

 

 Akcje „Bezpiecznej+” prowadzą do podniesienia poziomu kompetencji uczniów i ich rodziców w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawy relacji rówieśniczych i rodzinnych. Planowane rezultaty działalności w ramach dofinansowania obejmują zwiększenie kompetencji  otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, szerzenie postawy tolerancji i wiedzy o prawach człowieka oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gimnazjum, dzięki udziałowi w programie, ma możliwość skupienia się szczególnie na potrzebach młodzieży o specjalnych wymogach kształceniowych . Otrzymany budżet poszerza możliwości współpracy  z organizacjami pozarządowymi, z którymi szkoła współdziała od wielu lat, m.in.  Związkiem Harcerstwa Polskiego. Do wielu działań włączał się gimnazjalny samorząd uczniowski i jego  opiekunki- panie Iwona Brulińska, Ewa Guczyńska i Jolanta Bakierzyńska.

 Wszystkie działania podejmowane w obecnym roku szkolnym w ramach programu były tak zaplanowane, aby ich realizacja mogła być kontynuowana w latach następnych.  Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne będą służyć również tym, którzy dopiero w przyszłości  staną się uczniami Gimnazjum nr 3. Zdobyte umiejętność i doświadczenie, szczególnie w zakresie budowania relacji międzypokoleniowych będą owocowały postawą szacunku  i tolerancji nie tylko w  jednym roku szkolnym, lecz przez całe życie.

 Gimnazjum rozpoczęło urzeczywistnianie zamierzeń dotyczących programu w październiku 2015r. Odbyło się wtedy szkolenie nauczycieli i uczniów klas II pod hasłem: „Mediacje rówieśnicze w szkole”. Chętni uczniowie zostali przygotowani  do prowadzenia mediacji  rówieśniczych jako liderzy młodzieżowi. Zakupione zostały gry planszowe, które stale wykorzystywane są w trakcie lekcji wychowawczych czy opiekuńczych, a także podczas szkolnych imprez , np. w trakcie  Nocy w Gimnazjum w ramach „Turnieju Gier Planszowych „.

 Środki z dofinansowania pozwoliły na poszerzenie zainteresowań młodzieży szkolnej poprzez modernizację studia nagraniowego i radiowęzła. Tutaj duża zasługa nauczyciela historii, opiekującego się grupą gimnazjalnej TV – p. Marka Otłowskiego. Ponadto uczniowie mieli okazję pojawić się na ważnych uroczystościach lokalnych, zapoznać się z reportażami na temat spotkań z ciekawymi osobami, wziąć udział w akcjach na rzecz społeczeństwa oraz mieć dostęp do strony internetowej prowadzonej przez rówieśników.

 Nie zabrakło również pracy charytatywnej. W szkole odbyła się akcja „Góra Grosza” i  zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Pawłowie. Dzięki  współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej trwa pomoc młodszym uczniom w odrabianiu lekcji.

Również w ramach wolontariatu uczniowie z klasy 2D przygotowali pod opieką pedagoga szkolnego- p. Aleksandry Garstki- inscenizację kukiełkową pod tytułem „Dwie Dorotki”. W tym celu pod kierunkiem pani Ireny Turowskiej, nauczycielki zajęć artystycznych,  samodzielnie stworzyli kukiełki oraz scenografię. Premiera inscenizacji odbyła się 14 maja 2016 podczas Nocy Muzeów w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Przedstawienie zostało również zaprezentowane w dwóch przedszkolach miejskich oraz w SP nr 6, SP nr 5,i SSP STO. 

Program umożliwił organizację spotkania jasełkowego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w styczniu 2016 r. Tutaj zaangażowali się uczniowie klas I- III, a grupę poprowadziła s. Katarzyna (Barbara Frąckiewicz).

Dzięki dofinansowaniu szkoła mogła zakupić drobne upominki dla mieszkańców DPS oraz uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.

 W Gimnazjum nr 3 stworzono też grupę zajmującą się organizowaniem akcji o charakterze antydyskryminacyjnym.  W działalność ugrupowania szczególnie angażuje się młodzież z klasy 2A pod opieką szkolnego pedagoga, pani Aleksandry Garstki. W ramach przedsięwzięć grupy zorganizowano wiele akcji szerzących tolerancję wśród uczniów szkoły, takich jak: dzień walki z homofobią, galeria osób działających na rzecz praw kobiet (przygotowana specjalnie na Dzień Kobiet), zajęcia dla klas pierwszych dotyczące równości społecznej, „Panda-day”, tydzień tolerancji muzycznej czy sonda na temat: „Co powinno się znaleźć w szkolnym Kodeksie Równego Traktowania?” przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Warto wspomnieć, że  Kodeks naprawdę powstanie na podstawie opinii z sondażu i zostanie zamieszczony jako załącznik w statucie szkoły.

 16  czerwca 2016 roku odbyła się debata na temat tolerancji . Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum TWP. Akcję przygotowali  gimnazjaliści  pod kierunkiem pedagoga szkolnego oraz nauczycielki wiedzy o społeczeństwie, pani Ilony Kińskiej, przy pomocy nauczycielki geografii p. Teresy Sokołowskiej.

 W ramach programu „Bezpieczna+” podejmuje się jeszcze wiele innych działań, takich jak organizacja wycieczek, prowadzenie szkolnej strony  na portalu Facebook czy wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zorganizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych  dla uczniów klas I. Uczniowie Gimnazjum nr 3 mogą poszerzać swoje zainteresowania przez uczestnictwo w szkolnym chórze, kole teatralnym, plastycznym, medialnym,  Lidze Ochrony Przyrody, Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł” i wielu innych.

 Dzięki programowi „Bezpieczna+” Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie otrzymało możliwość zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i poprawienia atmosfery w szkole. Trzeba  przyznać, że wykorzystało tę szansę w stu procentach. Program okazał się być dużym sukcesem. Zarówno grono pedagogiczne jak i uczniowie chętnie zaangażowali się w akcje zorganizowane w jego ramach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że projekt ten będzie cieszył się jeszcze większym powodzeniem w następnych latach.

 Katarzyna Pac, uczennica kl. 3 B

Lena Nawrocka, uczennica kl. 3 B

Aleksandra Garstka, pedagog szkolny

 

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.